نمکساب بزرگ به همراه ۴۰۰ گرم نمک صورتی معدنی

60,000 تومان

400 گرم صورتی به همراه نمکساب

نمکساب های 400 گرمی قابل شارژ نیستند

نمکساب به همراه ۴۰۰ گرم نمک صورتی معدنی
نمکساب بزرگ به همراه ۴۰۰ گرم نمک صورتی معدنی

60,000 تومان