نمکساب بزرگ به همراه ۴۰۰ گرم نمک معدنی آبی مات سمنان

190,000 تومان

400 گرم نمک آبی سمنان به همراه نمکساب

نمکساب های 400 گرمی قابل شارژ نیستند

نمکساب به همراه ۴۰۰ گرم نمک معدنی آبی مات سمنان
نمکساب بزرگ به همراه ۴۰۰ گرم نمک معدنی آبی مات سمنان

190,000 تومان