نمکساب بزرگ آبی کریستال به همراه ۴۰۰ گرم

500,000 تومان

400 گرم کریستال آبی به همراه نمکساب

نمکساب های 400 گرمی قابل شارژ نیستند

نمکساب بزرگ آبی کریستال به همراه ۴۰۰ گرم

500,000 تومان