نمکساب بزرگ به همراه ۴۰۰ گرم نمک کریستال آبی

600,000 تومان

400 گرم کریستال آبی به همراه نمکساب

نمکساب های 400 گرمی قابل شارژ نیستند

نمکساب بزرگ به همراه ۴۰۰ گرم نمک کریستال آبی

600,000 تومان