نمکساب سه عددی بزرگ به همراه ۱۲۰۰ گرم نمک معدنی

395,000 تومان

400 گرم نمک صورتی به همراه نمکساب

400 گرم نمک آبی سمنان به همراه نمکساب

400 گرم دلنمک صورتی به همراه نمکساب

مجموعا 1200 گرم نمک با نمکساب

 

نمکساب های 400 گرمی قابل شارژ نیستند

نمکساب سه عددی بزرگ به همراه ۱۲۰۰ گرم نمک معدنی

395,000 تومان