نمکساب چهار عددی بزرگ با ۱۶۰۰ گرم نمک معدنی

900,000 تومان

400 گرم کریستال آبی  به همراه نمکساب

400 گرم نمک صورتی به همراه نمکساب

400 گرم نمک آبی سمنان به همراه نمکساب

400 گرم دلنمک صورتی به همراه نمکساب

مجموعا 1600 گرم نمک با نمکساب

 

نمکساب های 400 گرمی قابل شارژ نیستند

نمکساب چهار عددی بزرگ با ۱۶۰۰ گرم نمک معدنی

900,000 تومان